• 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจของคณะในประเทศไทย