ชื่อโรงเรียน                        โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์      อักษรย่อ        ซฟซ

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ      
ST.FRANCIS XAVIER SCHOOL   อักษรย่อ        STFX

เปิดสอนประเภท                  สามัญศึกษา และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
                                       กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM)
 
ระดับการศึกษา                   ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ผู้รับใบอนุญาต                   มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ     นางสาวบุษบา ชูวิรัช

ดำรงตำแหน่งเมื่อ                วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง                         เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
                                       จังหวัดนนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 0-2980-8528-34
                                       โทรสาร 0-2980-8535   
                                       Website :
http://www.stfx.ac.th/          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            ต้นทองหลาง   
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน          ดอกบัวกาญจนเทพ
 
สีประจำโรงเรียน                 สีแดง    หมายถึง ความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ
                                      สีน้ำเงิน  หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย และมีคุณธรรม

เนื้อที่                                28 ไร่  1  งาน  51.90  ตารางวา  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 10 ไร่
                                       และส่วนที่ 2 จำนวน 18 ไร่  1  งาน  51.90  ตารางวา

ต้นสังกัด
                          สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เขตพื้นที่                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
Tagged Under