ประกาศในวันที่ 19 เมษายน 2564 

 

คำร้องขอทำบัตรรับ-ส่งนักเรียน  

คำร้องขอทำบัตรอนุญาตกลับบ้านเอง  

 

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศ เรื่องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2564

 

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ 

 

 
ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
โดยอ้างถึงหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ          
ตามที่แนบผู้ปกครองสามารถติดตามรายละเอียดของโรงเรียน ตาม link ต่อไปนี้

แผนกปฐมวัย

    

ภาคภาษาอังกฤษ 

    

ภาคภาษาไทย

   

***หมายเหตุ ขอความร่วมมือผู้ปกครองทำแบบสำรวจความพร้อม เพื่อเตรียมเปิดเรียนของแผนกปฐมวัย ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาไทยตาม link นี้ค่ะ

แผนกปฐมวัย

    ภาคภาษาไทย

   

    ภาคภาษาอังกฤษ

    

ภาคภาษาอังกฤษ

    ระดับชั้นประถมศึกษา

     

    ระดับชั้นมัธยมศึกษา

     

ภาคภาษาไทย

    ระดับชั้นประถมศึกษา

    

    ระดับชั้นมัธยมศึกษา

   ประกาศรับสมัครครูและพนักงาน 2/4/2564

 

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

. .

..

 

การแสดงชุด "god always love you"

 

เอกสารเพิ่มเติม STFX

 

 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา