ประกาศในวันที่ 19/7/2564

ประกาศในวันที่ 9/6/2564

แบบสอบถามการใช้บริการรถรับ – ส่งนักเรียน 

ประกาศในวันที่ 22/5/2564

 ประกาศ ภาคภาษาไทย 14/5/2564

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แบบฟอร์มการรับหนังสือ ป.1  

แบบฟอร์มการรับหนังสือ ป.2 - ม.1  

แบบฟอร์มการรับหนังสือ ม.2 - ม.6  

 

 

 ประกาศ ภาคภาษาอังกฤษ 14/5/2564

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคภาษาอังกฤษ
รายการหนังสือเรียนภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564 G.1 - G.12

 

 

ประกาศ ปฐมวัย 14/5/2564

แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ปฐมวัย

 

***ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งชุดนักเรียนได้ตามรายการนี้ค่ะ***

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียนอนุบาล 1 และนักเรียน อนุบาลเข้าใหม่ระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 

.

แบบฟอร์มรายการสั่งเครื่องแบบ - ชุดนักเรียน สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564
(ป.1,ม.1,ม.4และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น) 

.

แบบกรอกประวัติสุขภาพนักเรียนอนุบาล1และนักเรียนอนุบาลที่เข้า ระหว่างชั้น ประจำปี 2564 

.

 

แบบคำร้องขอทำ "บัตรรับนักเรียน" 

 

 

 

 

คำร้องขอทำบัตรรับ-ส่งนักเรียน  

คำร้องขอทำบัตรอนุญาตกลับบ้านเอง  

 

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2564

 

 

 

การแสดงชุด "god always love you"

 

เอกสารเพิ่มเติม STFX

 

 

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา