ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

 

Tagged Under