ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

Tagged Under