ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  

 

Tagged Under