1-10

การพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาคริสต์ศาสนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1

ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค13101

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนโดยใช้สื่อประสม

การใช้นิทานคุณธรรมเป็นสื่อในการการพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการใช้กิจกรรมการออกกำลังกายในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT เรื่องอันตรายจากสารเสพติดเพื่อส่งเสริมความรู้และปกป้องตนเองจากภัยยาเสพติด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

การศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มแต่งกาพย์ยานี 11 ในวิชาภาษาไทยเบื้องต้น 2 เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ภาษาท่าในการเต้นประกอบจังหวะโดยใช้เพลงไทยลูกทุ่งเป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Tagged Under